ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Studio Campo B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Studio Campo B.V.

Paragraaf 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die schriftelijk of mondeling een overeenkomst aangaat met Studio Campo B.V.
 2. Opdrachtnemer: Studio Campo B.V. en zijn medewerkers die in dienst zijn van Studio Campo B.V. Studio Campo B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71770054.
 3. Opdracht: het schriftelijk of mondelinge verzoek van de Opdrachtgever aan Studio Campo B.V. om (hosting) werkzaamheden te verrichten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 5. Werkzaamheden: al hetgeen Studio Campo B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 6. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting (al dan niet globaal) van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

 

Paragraaf 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Studio Campo B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor Studio Campo B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Studio Campo B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

 

Paragraaf 3. Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld c.q. tussen partijen anders isovereengekomen.
 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat de opdrachtnemer start met de uitvoering van een opdracht, dan zal de geleverde offerte als overeengekomen gelden.
 3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport-, reis-, verzekerings- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Studio Campo B.V. het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Genoemde prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 7. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 8. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of oplages.
 9. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. We streven er naar onze websites in alle browsers goed te laten functioneren. Met Internet Explorer kunnen we geen rekening houden omdat deze browser niet meer wordt ge-update, de laatste versie is uitgebracht in 2015 en sinds 2017 zijn er al geen updates meer voor de browser. We zijn nu op een punt dat de techniek van nu en de laatste Internet Explorer versie zo ver uit elkaar liggen dat we moeten kiezen voor veiligheid en de nieuwste technieken of compatibiliteit Internet Explorer.

 

Paragraaf 4. Leveringen en betalingen

 1. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door Studio Campo B.V. van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken of op de factuur vermelde termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Studio Campo B.V. voldoet, is hij, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij de contractuele rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn 1% van de hoofdsom.
 3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 250,- per vordering bedragen.
 4. Betalingen dienen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, mits anders is overeengekomen.
 5. Studio Campo B.V. heeft het recht om bij omvangrijke opdrachten een aanbetaling te vragen. Indien het project in fasen wordt geleverd, is Studio Campo B.V. gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Studio Campo B.V.).
 6. De vordering is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de WSNP op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, of wordt ontbonden
 7. Studio Campo B.V. die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Studio Campo B.V. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever. Onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever tenzij die opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 8. Studio Campo B.V. is gerechtigd om de uitvoering of levering van een opdracht op te schorten wanneer een openstaande betaling nog niet is voldaan of in de gevallen zoals genoemd in lid 6 van deze bepaling.

 

Paragraaf 5. Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, offerte of overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten tot gevolg hebben dan waarop bij de prijsopgaven kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht danwel overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de vóór die verandering overeengekomen levertijd door Studio Campo B.V. buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Studio Campo B.V. kan hier dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Paragraaf 6. Werkzaamheden verricht door derden.

 1. Studio Campo B.V. is gerechtigd om naar eigen inzicht derden in te schakelen bij het uitwerken van een opdracht.
 2. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Studio Campo B.V. ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding. Ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen.

Paragraaf 7. Intellectueel eigendommen en gebruik van het gemaakte werk.

 1. De rechten van intellectueel eigendom van het vervaardigde liggen, nadat er is voldaan aan de betaling van de opdracht, bij de opdrachtgever.
 2. Indien door Studio Campo B.V. ontwikkelde concepten elders worden uitgewerkt zonder dat dit bij aanvang van de prijsopgave en/of opdracht kenbaar is gemaakt, is hij gerechtigd om de daarvoor gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Studio Campo B.V. is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
 4. Studio Campo B.V. behoudt ten alle tijde het recht om het door zijn vervaardigde werk te gebruiken voor zijn eigen promotionele uitingen zoals website, social media, nieuwsbrief etc.
 5. Opdrachtgever verklaart dat het door hem aangeleverde materiaal aan Studio Campo B.V. t.b.v. het gebruik ervan in een opdracht, vrij is van rechten van derden of dat opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft gekregen van de rechthebbende om het materiaal te gebruiken voor de opdracht welke hij aan Studio Campo B.V. geeft.
 6. Studio Campo B.V. behoudt het recht om (ontwerp)bestanden in zijn archief te houden.

 

Paragraaf 8. Overmacht

 1. Indien Studio Campo B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is Studio Campo B.V. gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Studio Campo B.V. hetzij bij de leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen, storingen van internet, of andere telecommunicatiefaciliteiten, tekortkomingen door partijen van wie Studio Campo B.V. bij de verlening van de werkzaamheden afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Studio Campo B.V. heeft voorgeschreven, het niet beschikbaar zijn van een of meer personeelsleden (door ziekte) en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

 

Paragraaf 9. Reclames, klachten en bewijs.

 1. Geringe afwijkingen bij kleuren, druk- en/of zetwerk kunnen geen redenen voor afkeuring zijn. Tevens is dit geen reden om niet te voldoen aan enige betalingsverplichting.
 2. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Studio Campo B.V. de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dat wel binnen 8 dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren bij Studio Campo B.V.
 3. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 4. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Studio Campo B.V. kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen of be- of verwerken ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de geleverde partij en geven de opdrachtgever niet het recht betaling van deelfacturen op te schorten en evenmin het recht op compensatie.

 

Paragraaf 10. Reclames, klachten en bewijs.

 1. De aansprakelijkheid van Studio Campo B.V. voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Studio Campo B.V. van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Studio Campo B.V., diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW), of Studio Campo B.V. is gerechtigd het geleverde kosteloos te vervangen. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 25.000,– (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Studio Campo B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Studio Campo B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Ook hier geldt dat goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

Paragraaf 11. Toepasselijk recht en wijzigingen Algemene Voorwaarden.

 1. Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Studio Campo B.V. behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

 

Paragraaf 12. Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 2. Informatie en mededelingen op de Website van Studio Campo B.V. zijn onder voorbehoud van fouten.